Gældssanering

Tilbage i 1984 blev reglerne for gældssanering indføjet i konkursloven. De er efterfølgende løbende blevet ændret og tilpasset, således at reglerne passer bedst muligt til samfundet. Senest blev reglerne revideret i juli 2022 med baggrund i Konkursrådets betænkning nr. 1578, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 20. juni 2019. Læs mere her om de vigtigste ændringer i de revideret regler for gældssanering fra juli 2022. Hensigten med lovgrundlaget var fra start, og er stadig i dag, at både skyldner og kreditor får en ensartet og forudsigelig retsstilling.

Overordnet skal gældssanering medvirke til, at håbløst forgældede borgere kan opnå en varig forbedring af deres økonomiske forhold og efterfølgende få muligheden for en økonomisk stabil fremtid. Derudover skal det sikres, at kreditorer får så meget af deres udestående, som det er realistisk muligt, at skyldner kan betale.

Hvis du får en gældssanering, bliver din gæld helt slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. En gældssanering omfatter som udgangspunkt alle dine kreditorer, dog er pantsikret gæld samt gæld sikret ved ejendomsforbehold undtaget. Afdragsperioden er 3 år for alle jævnfør de nye regler, som trådte i kraft juli 2022 med baggrund i Konkursrådets betænkning nr. 1578.

Det er skifteretten, i den retskreds hvor du bor, som håndterer sager ang. gældssanering. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten. Du kan læse mere om de gældende regler på området i konkurslovens afsnit IV samt bekendtgørelsen om gældssanering.

Hvem kan søge?

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger, fonde og lignende har ikke mulighed for det. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har du mulighed for at søge for gæld, som du hæfter personligt for.

Man skulle tidligere have bopæl i Danmark, for at en sag kunne indledes her i landet. Det skal i den forbindelse nævnes, at der for nylig har været en sag i Østre Landsret, hvor en skyldner, der var flyttet til Sverige, fik gældssanering i Danmark som følge af EU-reglerne. Dette må således være gældende for skyldnere med dansk gæld i alle EU-lande.

Rådighedsbeløb

Der er fastsatte takster for rådighedsbeløb, som bl.a. bruges til beregning af betalingsevne (det beløb du skal betale pr. måned i 3 år).

Rådighedsbeløb ved gældssanering 2024

Du kan her læse mere om rådighedsbeløb ved gældssanering.

Gældssanering for folkepensionister

Som folkepensionist har du mulighed for at ansøge om gældssanering. Har du en uoverskuelig gæld, vil det muligvis være løsningen. Vil du vide mere, kan du her læse mere om gældssanering for folkepensionister.

Gældssanering for førtidspensionister

Når du er førtidspensionist, har du ligeledes mulighed for at søge om gældssanering, hvis din situation i øvrigt overholder kravene. Førtidspension bliver af skifteretten godtaget som en fast og varig indtægt. Der gælder samme regler, og der bliver stillet stort set de samme krav til en gældssanering. Når du er førtidspensionist, vil skifteretten dog typisk godtage et mindre gældsbeløb. Dette afhænger selvfølgelig i sidste ende om din samlede økonomi/situation.

Ordningens varighed er 3 år som alle øvrige sager, medmindre tungtvejende årsager retfærdiggør en længere periode. Derudover skal det nævnes, at du vil have præcist det samme rådighedsbeløb som erhvervsaktive.

Gældssanering fleksjob

Er du ansat i fleksjob og har en uoverskuelig gæld, kan gældssanering være en mulig løsning. Fleksjob betragtes som en fast varig indtægt. Det er dog ikke nok, at du er visiteret til et fleksjob, du skal også være i job de antal timer, du er vurderet til at kunne arbejde. Det må ikke være et tidsbegrænset job som vikar eller lignende. Når du søger gældssanering med fleksjob, søger du på samme vilkår som alle andre, og ordningen vil være en periode på 3 år. I så fald du ikke har nogen betalingsevne, vil gælden blive slettet helt.

Gæld i forbindelse med virksomhed

Tidligere var det muligt at søge om ”gældssanering i konkurs”, som var en lempelig ordning for dem, som havde personlig gæld i forbindelse med en virksomhed. Formålet med denne ordning var at tilgodese de iværksættere, som havde oparbejdet en så stor gæld, at det var urealistisk, at de kunne betale gælden tilbage. De lempeligere regler betød blandt andet, at den nedsatte gæld skulle afvikles over en 3-årig periode i stedet for 5 år.

Med lovændringen som trådte i kraft juli 2022, blev kapitlet om gældssanering i forbindelse med konkurs ophævet. Reglerne blev i stedet i vidt omfang indarbejdet i de øvrige regler. Ordningen er som tidligere nævnt på 3 år, og der kan nu afsiges kendelse om gældssanering under en konkurs. Iværksættere kan således starte virksomhed op igen væsentlig hurtigere.

Det følger af lovændringens ikrafttrædelsesbestemmelser, at de ændrede regler ikke kan finde anvendelse, hvis konkursbehandlingen er indledt før lovens ikrafttræden den 17. juli 2022.

Er forbrugslån en hindring?

Det korte svar er: nej, det er det ikke altid. Hvis din forbrugsgæld eksempelvis er en mindre del af den samlede gæld, kan du godt få en gældssanering alligevel. Ligeledes kan du i nogle tilfælde få det for gammel forbrugsgæld, hvis omstændighederne eksempelvis skyldes tidligere misbrug, sygdom eller lignende.

Det kræver selvfølgelig, at du har fået styr på din situation/økonomi, og omstændighederne i øvrigt taler for det. Det skal nævnes, at det på ingen måde er muligt at få for nyere forbrugsgæld. Læs mere om gældssanering og forbrugsgæld.

Skal jeg vælge gældssanering eller frivillig akkord ?

Det er i langt de fleste tilfælde den billigste løsning at få en gældssanering, og du vil sjældent kunne få nedskrevet gælden lige så meget ved en frivillig akkord. Derfor anbefaler vi i langt de fleste tilfælde at søge om gældssanering, hvis omstændighederne tillader det. Der er dog visse situationer, hvor en frivillig aftale med kreditorerne er at foretrække.

Fordelen ved at søge en gældssanering er som udgangspunkt, at kreditorer ingen indflydelse har på, om ordningen bliver vedtaget. Det er udelukkende skifteretten, der træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne er opfyldt. Det skal dog nævnes, at kreditorer i processen bliver indkaldt til ”kreditormøde”, hvor de kan gøre indsigelse. Skifteretten tager efterfølgende disse indsigelser med i den samlede vurdering, om hvorvidt en gældssanering skal accepteres. Du kan her læse mere om de forskellige muligheder for gældshåndtering.

Professionel hjælp?

Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, og langtfra alle bliver godkendt. Derfor er det en god ide at søge professionel hjælp til ansøgningen, hvis du overvejer, om dette er løsningen på dit gældsproblem.

Kontakt os for yderligere information her.

Dansk Gældsrådgivning støtter CO2 neutralt website